a

Codi deontològic

Des de l’any 2000 no és obligatori estar col·legiat/da per poder exercir com a agent immobiliari/a. No obstant això, des d’API apostem perquè qualsevol professional que desitgi dedicar-se a aquesta digna professió ha de complir amb uns compromisos, per descomptat.

D’aquí neix el nostre codi ètic.

En cada comunitat autònoma espanyola els professionals han de respectar i complir diferents exigències. A més d’aquestes obligacions, el nostre codi ètic estableix uns valors i uns principis pels quals els nostres agents han de regir-se. Aquests principis deriven en un codi de conducta, amb règim sancionador, al qual tots/es els/les nostres agents se sotmeten de manera voluntària.

La raó de ser de la professió d’API és aconseguir que qualsevol ciutadà tingui la possibilitat d’accedir a la compravenda o al lloguer de qualsevol immoble amb les garanties ètiques i legals suficients que això suposa.

En definitiva, la professió d’API garanteix la formació necessària per conèixer tots els drets i les obligacions derivades d’una transacció immobiliària.

Perquè aquest objectiu es compleixi, és imprescindible que tot professional prengui consciència de la responsabilitat que atresora.

Sense ètica, sense uns principis i uns valors rigorosos, sense un alt nivell de compromís i d’actualització persistent dels coneixements, res d’això seria possible.

Estem segurs.

Per això, una de les nostres principals preocupacions és acompanyar als nostres agents immobiliaris perquè arribin a alts estàndards professionals.

I tots aquells agents que formen part del nostre col·lectiu es comprometen a desenvolupar la seva activitat d’acord amb uns principis sòlids que són, precisament, els que converteixen un/a API en el professional immobiliari/a de referència del mercat.

Els nostres valors de vocació de servei, capacitat professional i honradesa han d’estar avui més presents i ferms que mai.

  • Vocació de servei, perquè totes les persones tenen dret a una experiència immobiliària segura i adequada a les seves necessitats.
  • Capacitat professional, perquè és imprescindible que els API tinguem un profund coneixement de la nostra professió i un compromís per a la nostra millora constant i la del nostre equip.
  • Honradesa, un valor irrenunciable, el nostre principal actiu, que alimenta la confiança dels nostres clients, a la cerca sempre de les millors possibilitats de solució per a cada problema, actuant amb imparcialitat i justícia.


Per tot això, el 2021 vam treballar en l’adaptació dels compromisos ètics, de bones pràctiques i de conducta que han de convertir-se en un referent sectorial i en un signe d’identitat per als nostres clients i volem compartir-los amb tu.

caCatalà