a

Missió i funcions

La nostra missió

Aconseguir que qualsevol ciutadà accedeixi a l’habitatge amb la major garantia i tranquil·litat. Poder contribuir a la millora de les condicions del mercat immobiliari és una prioritat.

Oferir als nostres agents serveis que facilitin la seva labor diària i augmentin les seves oportunitats de negoci.

Treballem per a

  • Vetllar pels interessos professionals i pel prestigi de la professió.
  • Assegurar que tots els nostres col·legiats se subjectin en la seva activitat professional al codi deontològic i adoptin una bona conducta en la seva actuació.
  • Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.
  • Impulsar normatives que protegeixin el consumidor i facilitin l’accés universal a l’habitatge.
  • Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així estigui previst legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.
  • Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o a la institució col·legial.
  • Intervenir en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legiats/des entre si i entre aquests/es i els seus clients.

Les nostres funcions

Tal com marca l’article 4 dels nostres Estatuts, són funcions pròpies del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària les següents:

De naturalesa pública

1
Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional.
2
Vetllar pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans.
3
Vetllar per tal que no es produeixin actes de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic.
4
Proposar a l'Administració l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i la regulació de l'accés i l'exercici de la seva activitat professional.
5
Exercir la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades, en els termes establerts per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i de les normes pròpies dels col·legis professionals.
6
Certificar els projectes i els treballs de les persones col·legiades en els termes i amb els efectes que estableix la normativa corresponent.
7
Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades que permeti garantir llur competència professional.
8
Col·laborar amb l'administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.
9
Participar en els consells o organismes consultius de les administracions estatal, local i autonòmica en els temes que són competència de la professió.
10
Ostentar, dins del seu àmbit territorial, la representació i defensa de la professió davant l'Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició, en la forma establerta per les lleis.
11
Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial.
12
Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió.
13
Informar en els processos judicials i administratius, i en tot cas sempre que en sigui requerit, en els incidents de taxacions de costes en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
15
Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
16
Les altres funcions de naturalesa pública que li atribueix la legislació vigent

De naturalesa privada

1
Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en general.
2
Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.
3
Impulsar l'arbitratge i la mediació entre parts, facilitant-ne l'accés i l'administració, inclosa la designació de mediadors, de conformitat amb les previsions contingudes a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, i en especial en el seu article 5. En qualsevol cas, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir el desenvolupament separat d'ambdues activitats.
4
Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de la professió.
5
Redactar i modificar els seus propis Estatuts i Reglament de Règim Intern, amb subjecció a les disposicions i normativa que resulti d'aplicació.
6
Realitzar estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i d'altres activitats que tinguin relació amb les seves finalitats que li siguin sol·licitades o acordi formular per iniciativa pròpia.
7
Exercir la representació que les Lleis estableixin per al compliment dels seus fins.
8
Participar en l'elaboració dels plans d'estudis i informar sobre les normes organitzatives dels centres docents corresponents a la professió, tot mantenint una relació permanent amb els mateixos, i preparar la informació necessària per a facilitar el pas a la vida professional dels nous professionals.
9
Facilitar als tribunals, d'acord amb les lleis, la relació dels col·legiats que estiguin disposats a ser emplaçats per a intervenir en qualitat de perits en els afers judicials, o designar-los directament quan els particulars així ho requereixin al Col·legi, segons s'escaigui.
10
Crear, ordenar i reglamentar, per fer efectiva la designació prevista a l'apartat anterior, un torn o llista per tal que els seus col·legiats en exercici adscrits al mateix puguin intervenir, a requeriment dels particulars i d'organismes oficials o privats, com a experts professionals en l'àmbit de la valoració immobiliària i, en conseqüència, puguin ésser nomenats perits, respectant en tot moment les previsions de la Llei d'Enjudiciament Civil i qualsevol normativa que resulti d'aplicació.
11
Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats, fent-se càrrec de llur sosteniment econòmic.
12
Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals, amb caràcter general oa petició dels col·legiats, quan el Col·legi tingui creats els serveis adequats i en les condicions que determini mitjançant un reglament.
13
Resoldre, d'acord amb les facultats i els mitjans, les consultes que presentin els col·legiats i les comissions o interpretacions dels presents Estatuts.
14
Constituir amb caràcter col·lectiu, per a benefici de tots els col·legiats que es vulguin acollir, una pòlissa de responsabilitat civil i de caució per donar compliment als requeriments de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i de la legislació vigent que sigui aplicable.
caCatalà