a

Col·legi

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona és una corporació de dret públic que es va fundar al gener de 1949 conforme al Decret de 17 de desembre de 1948 i agrupa el col·lectiu d’agents de la propietat immobiliària col·legiats a més d’ostentar la seva representació davant les institucions públiques i la societat en general des de fa més de 75 anys.

L’article 36 de la Constitució Espanyola estableix que “La llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col·legis Professionals i l’exercici de les professions titulades. L’estructura interna i el funcionament dels Col·legis hauran de ser democràtics”.

El mandat constitucional es recull en la llei d’àmbit estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals i les seves diverses modificacions que, en el seu preàmbul, delimita la seva naturalesa i la seva esfera competencial objectiva. En l’actualitat, els col·legis professionals es troben regulats per una sèrie de disposicions disperses i de diferent rang, la qual cosa aconsella dictar una disposició que, amb caràcter general i atesa la varietat de les activitats professionals, reculli els principis jurídics bàsics en aquesta matèria i garanteixi l’autonomia dels col·legis, la seva personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels fins professionals, així com les funcions de l’Administració amb vista a la regulació de les professions dins del necessari respecte de l’ordenament jurídic general.

En la seva conseqüència, la present Llei, després de definir als col·legis professionals i destacar el seu caràcter de via orgànica per a la participació dels espanyols en les funcions públiques de caràcter representatiu i altres tasques d’interès general, regula l’organització i funcionament dels col·legis del mode més ampli possible d’acord amb el caràcter professional dels fins col·legials.

Al seu torn, Catalunya té assumides competències en matèria de col·legis professionals i ha desplegat conforme al seu Estatut d’Autonomia la seva pròpia legislació, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que en el seu article 35 defineix la seva naturalesa jurídica: “Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, que es configuren com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici d’una professió determinada i com a vehicle de participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sense perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim de dret privat.”

Al seu torn l’article 36 determina quines són les seves finalitats: “Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Tenen també com a finalitat l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades. En la seva condició de corporacions de dret públic els col·legis professionals estan subjectes al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que concerneix l’exercici de les funcions públiques atribuïdes per llei”.

En aquest context legislatiu, la Llei estatal es constitueix com a Llei marc i la legislació autonòmica ha de respectar els límits que aquella li determini sense que això li impedeixi en l’exercici de les seves competències fixar els criteris bàsics que la naturalesa jurídica del col·legi exigeix, el respecte a l’autonomia organitzativa que igualment li correspon i al control ètic i deontològic sobre els seus membres

Al llarg del nostre recorregut, hem treballat incansablement en la promoció d’aquests objectius. Hem mantingut una vigilància constant sobre els principis ètics i professionals, al mateix temps que hem adaptat el nostre codi deontològic als canvis en l’àmbit immobiliari i social.

És per aquesta raó que hem ampliat les nostres accions amb l’objectiu de proporcionar un suport complet als agents de la propietat immobiliària perquè puguin avançar en les seves carreres amb professionalisme i la màxima seguretat.

Tots els nostres agents col·legiats estan degudament inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, obligatori per a l’exercici de l’activitat immobiliària a Catalunya, i se sotmeten de manera voluntària a un codi de conducta i disciplina.

caCatalà